Så kommer avloppsvattnet att renas i Ängens ARV

Det nya reningsverket kommer att, förutom konventionell rening av näringsämnena kväve och fosfor, vara utrustat med teknik för läkemedelsrening.

 • Dimensionering: 45 000 pe* som årsmedelvärde.
 • Max kapacitet: 70 000 pe* under en enskild vecka.

* PE betyder personekvivalet. En personekvivalent motsvarar den mängd förorening som en person normalt kan anses ge upphov till per dygn.

Reningsprocessen på Ängen ARV kommer ske i tre steg:

Mekanisk rening

 • Rensgaller
  Inkommande avloppsvatten passerar först genom rensgaller i form av hålsilar. I rensgallren avskiljs större material som trasor, tops, bindor, kondomer och annat som inte ska hamna i avloppet.
 • Sandfång
  Efter rensgallren avskiljs större partiklar och sand från vattnet i så kallade sandfång. Sand och partiklar som sjunker till botten i sandfången tvättas.
 • Försedimentering
  Vattnet tar sig vidare till försedimenteringsbassänger, där det än en gång får sedimentera för att avskilja fasta partiklar i vattnet.

Biologisk rening
I den biologiska reningen används bakterier för att avskilja orgaiskt material, kväve och fosfor. Kväve förekommer främst som ammonium från vår urin.

 • Aerob miljö
  I det första biologiska reningssteget gör bakterierna om ammonium till nitrat i en syrerik miljö.
 • Anaerob miljö
  I nästa steg gör andra bakterier, som vill ha en syrefri miljö, om nitrat till kvävgas som går ut i luften (Vår luft består redan av 80% kväve). Fosfor plockas istället upp av bakterierna och hamnar i bakteriernas biomassa.
 • Sedimentering
  I det sista biologiska steget sjunker bakterierna till botten i sedimenteringsbassänger. Bakterierna bildar ett slam som pumpas till slambassänger och avskiljs på så sätt från vattnet. I slambassängen släpper bakterierna ifrån sig fosforn. Den fosfor-rika strömmen används för att utvinna stuvit, en mycket ren fosforprodukt som kan användas som gödningsmedel. Bakterieslammet pumpas tillbaka till processen för att rena nytt avloppsvatten från kväve och fosfor.

Kemisk rening
När avloppsvattnet når den kemiska reningen är det nästan så rent att det kan släppas ut i Lidan. Det finns dock fortfarande kvar mikroföroreningar så som läkemedelsrester, antibiotika och hormoner.

 • Ozonering
  För att rena vattnet från läkemedelsrester, antibiotika och hormoner passerar vattnet genom en ozoneringsanläggning. Här bryts mikroföroreningarna ned.
 • MBBR
  Efter ozonerigen passerar vattnet ett biologiskt reningssteg som kallas moving bed biofilm reactor, MBBR, där restprodukterna från mikroföroregningarna bryts ned av bakterier.
 • Skivfilter
  I vattnet finns mikroplaster och fosfor kvar som avskiljs i skivfilter. Vattnet tillsätts en fällningskemikalie som gör att den lösta fosforn klumpar ihop sig till större flockar. Därefter passerar vattnet genom skivfiltret där flockarna och mikroplasterna är för stora för att passera och fastnar. Avloppsvattnet är därefter så rent att det får släppas ut i Lidan.

Slambehandling

 • Rötning av slam
  Allt slam som bildats pumpas till rötkammare där det rötas och bildar metangas. Det rötade slammet passerar en skruvpress som avvattnar slammet för att få bort vätska innan det hämtas för vidare hantering.
 • Energiutvinning
  Metangasen kommer förbränns i en gaspanna för värmeutvinning och i en gasturbin för att tillverka el. På så vis förväntas anläggningen kunna uppnå energineutralitet.

Halterna av föroreningar i utgående avloppsvatten från det nya reningsverket får som årsmedelvärde inte överskrida värdena i tabellen.

Parameter

Halt (mg/l)

BOD7

6

Totalfosfor (tot-P)

0,2

Totalkväve (tot-N)

8

Ammoniumkväve (NH4-N)

1,5*

* Halten av ammoniumkväve (NH4-N) från reningsverket får under perioden juni till september  inte överstiga 0,3 mg/l som medelvärde.

Vad är PåÄngen med Ängen?

Läs mer om hur Ängens ARV ska bidra till hållbar avloppsrening och bättre vattenkvalitet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: limtab@lidkoping.se