Köldmedier

De köldmedier som används idag påverkar framför allt klimatet genom att utsläpp ökar växthuseffekten. Köldmedier som bryter ned ozonlagret kan fortfarande förekomma i äldre utrustning. För att minska skadorna på miljön finns det regler för vilka köldmedier som får användas vid nyinstallation eller konvertering av kyl- och värmepumpsaggregat samt påfyllning av befintliga aggregat. Reglerna gäller också bland annat läckagekontroller och rapportering till Område miljö och hälsa.

Innehåll på denna sida

För vem gäller reglerna?
Informera Område miljö och hälsa vid nyinstallation och konvertering
Informera Område miljö och hälsa vid försäljning eller övertagande av anläggning
Läckagekontroll (periodisk läcksökning)
Årsrapport till Område miljö och hälsa
Miljösanktionsavgifter
Skrotning
Krav på person- och företagscertifiering
Inköp av ny utrustning
Förbud mot vissa köldmedier
Märkning och register

För vem gäller reglerna?

Reglerna gäller alla som ansvarar för stationära och mobila utrustningar över 5 ton koldioxidekvivalenter samt hermetiskt slutna utrustningar över 10 ton koldioxidekvivalenter. Exakt hur många kg köldmedium utrustningen kan innehålla utan att omfattas av reglerna beror på vilket köldmedium det handlar om. Man räknar om till koldioxidekvivalenter för att deras effekt på klimatet ska kunna jämföras och reglerna ska bli mer rättvisa.

Utrustning som innehåller köldmedier kan till exempel vara kylar, frysar, luftkonditionering, värmepumpar eller lastbilar med kylaggregat.

Utrustning i privatbostäder är sällan så stor att den omfattas av reglerna på denna sida, förutom när det gäller kravet på att den personal som utför ingrepp i kylkretsar (installation, reparation, påfyllning med mera) ofta ska vara certifierad. Krav på certifierad person gäller dock inte vid installation av hermetiskt slutna system som exempelvis en värmepump för villa.

Informera Område miljö och hälsa vid nyinstallation och konvertering

Vid nyinstallation av kylutrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer krävs det att du informerar Område miljö och hälsa. Detsamma gäller vid konvertering av kylutrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer då ett köldmedium ersätter ett annat. Informationen ska lämnas in i god tid före installation/konvertering.

Ibland kan ett aggregat behöva bytas eller konverteras med kort varsel. Ring eller maila Område miljö och hälsa och meddela oss att ni måste installera/konvertera och skicka sedan in komplett information så snart det är möjligt. Om informationen om konvertering eller nyinstallation kommer in för sent kan du få betala miljösanktionsavgift.

Informera Område miljö och hälsa vid försäljning eller övertagande av anläggning

Glöm inte att informera Område miljö och hälsa om du säljer eller övertar en anläggning (att utrustningen byter ansvarig verksamhetsutövare). Gör du inte detta, debiteras tidigare operatör (verksamhetsutövare) års- och tillsynsavgifter.

Om du tar över en köldmedieanläggning kan du behöva komma överens med tidigare ägare om vem som lämnar in årsrapport. Det är normalt den som äger anläggningen som ska lämna in rapport även om läckagesökningarna gjordes av den förre ägaren, därför måste du som ny ägare få del av register och kontrollintyg. Vid första årsrapporteringen, var noga med att ange kontaktuppgifter och korrekt faktureringsadress.

Läckagekontroll (periodisk läcksökning)

Som ansvarig för anläggningen ska du se till att läcksökning görs av en certifierad kylkontrollant. Det är aggregatets storlek i så kallade koldioxidekvivalenter som avgör hur ofta läcksökningen ska göras. För att räkna ut koldioxidekvivalenten för din anläggning ska du multiplicera mängden köldmediegas med gasens GWP-faktor (Global Warming Potential). På webbsidan www.alltomfgas.se finns en köldmedietabell som visar GWP för de vanligaste köldmedierna.

Alla utrustningar med minst 5 ton koldioxidekvivalenter ska kontrolleras med högst 12 månaders intervall. Aggregat med 50 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska kontrolleras med högst sex månaders intervall. Aggregat på 500 ton eller mer måste dessutom ha ett läckagevarningssystem (larm). Om ett mindre aggregat har larm dubbleras tiden mellan läckagekontrollerna.

Hermetisk sluten utrustning i mängder på mindre än 10 ton koldioxidekvivalenter omfattas inte av läckagekontroller (förutsatt att utrustningen också är märkt som hermetiskt sluten).

När en läcka upptäckts och åtgärdats ska uppföljande kontroll ske inom en månad.

Årsrapport till Område miljö och hälsa

Om din anläggning innehåller aggregat med minst 5 ton koldioxidekvivalenter där den sammanlagda mängden når 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer måste du varje år rapportera resultaten från läcksökningarna till Område miljö och hälsa. Rapporteringen ska du göra senast 31 mars för året som har gått (och tidigast i januari).

Rapporten ska redovisa alla åtgärder som gjorts på kylsystemet under det föregående året. Dessutom ska installerade, påfyllda och omhändertagna mängder av köldmedier anges. Om du inte skickar in en rapport eller om din rapport kommer in för sent kan du få betala miljösanktionsavgift.

Kontrollera följande innan du skickar in årsrapporten:

  • Att rapporten skrivits under och daterats av rätt person (ansvarig för anläggningen)
  • Att alla aggregat på 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer finns med, inklusive sådana som kanske skrotats under året
  • Att alla kontaktuppgifter är uppdaterade och korrekta
  • Att det för varje aggregat noterats datum för kontroll, typ av kontroll, eventuell påfyllning, om aggregatet skrotats eller är nyinstallerat samt vem som kontrollerat det (certifikatnummer).
  • Det är inget lagkrav men underlättar för oss - och du slipper komplettera rapporten - om det framgår datum för reparation och påfyllning också, inte bara datum för den uppföljande kontroll som måste utföras efter ingrepp.
  • Att namn och certifikatnummer på kylteknikerna och firman du anlitat är korrekta.

Miljösanktionsavgifter

I miljöbalken finns regler om miljösanktionsavgift, som ska betalas till staten om verksamhetsutövaren försummat vissa bestämmelser. Miljösanktionsavgift tas bland annat ut om information om installation av köldmedieaggregat inte lämnats till Område miljö och hälsa i förväg, om läckagekontroll eller årsrapport är försenad eller har uteblivit helt, samt om personal som saknar rätt certifikat för att utföra ingrepp i anläggningen har anlitats.

Skrotning

Skrotning av aggregat får endast utföras av ett behörigt kylföretag. Kopia av det skrotningsintyg som kylföretaget utfärdar ska skickas till Område miljö och hälsa antingen i samband med att hela anläggningen skrotas eller tillsammans med årsrapporten om det gäller ett enskilt aggregat.

Krav på person- och företagscertifiering

Alla som jobbar med fluorerade växthusgaser (f-gaser) ska vara certifierade. Det gäller bland annat installation, underhåll, service, läckagekontroller och omhändertagande av köldmedium. Om du anlitar någon utan giltigt certifikat kan du få betala miljösanktionsavgift.

Uppgifter om vilka företag och personer som är certifierade hittar du på INCERTs webbplats.

Inköp av ny utrustning

När du köper ny utrustning är du skyldig att ta hänsyn till vilken utrustning som har minst miljöpåverkan. Kolla vilken typ av köldmedium och vilken mängd utrustningen innehåller, samt hur mycket el den förbrukar för att kunna göra en bedömning. Idag finns möjlighet att köpa utrustning som innehåller miljövänligare köldmedium, till exempel koldioxid. Det är viktigt att ett sådant alternativ övervägs.

EU arbetar för att fasa ut köldmedier med högt GWP vilket innebär att det kan bli förbud för dessa i en relativt nära framtid, eller svårt att få tag på dem när leverantörer satsar på andra sorter. Högt GWP innebär också tätare kontroller av aggregatet. Det kan bra att ha i åtanke både vid byte eller konvertering av gamla aggregat och när man ska skaffa nya.

Förbud mot vissa köldmedier

Köldmedium med högre GWP-faktor än 2500 (R404A är den vanligaste) får inte fyllas på med nyproducerat köldmedium vid installation och service av utrustningar som innehåller mer än 40 ton koldioxidekvivalenter. Återvunnet eller regenererat köldmedium får dock användas till 2030.

De köldmedier som allmänt kallas freoner (CFC och HCFC) är numera förbjudna i nästintill all utrustning. Det kan finnas enstaka undantag för vissa äldre aggregat eller användningsområden.

Märkning och register

Varje utrustning som du ansvarar för ska ha en märkning där det framgår köldmedietyp och köldmediemängd. Det måste finnas drift- och skötselinstruktioner på svenska för varje utrustning och du är skyldig att föra register för varje utrustning. I registret ska alla ingrepp i utrustningen framgå, till exempel om köldmedium tappats av eller fyllts på, när läcksökning genomförts och vem som gjort detta.

Kontakt

Lidköping, Götene och Grästorps kommuner samarbetar inom Område miljö och hälsa. Tjänstemännen utgår ifrån Lidköping och du kan alltid ställa frågor eller komma i kontakt med en handläggare via Kontaktcenter i Lidköping:
E-post: kommun@lidkoping.se
Telefon: 0510-77 00 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: miljo@lidkoping.se