Bidrag till fritid- och föreningsnämndens förfogande före detta vård- och omsorgsnämnden

Föreningar i Lidköping som bedriver aktiviteter i linje med fritids- och föreningsnämndens verksamheter kan söka föreningsbidrag. Föreningens arbete ska bidra till att främja människors sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.

Fritids- och föreningsnämndens föreningsbidrag är indelade i följande kategorier

 • Grundbidrag
 • Lokalkostnadsbidrag
 • Ledarutbildningsbidrag
 • Aktivitetsbidrag

För att få fullt föreningsbidrag ska 75 procent eller fler av föreningens medlemmar vara folkbok­förda i Lidköpings kommun. Föreningar som är organiserade i större distrikt och bedriver verksamhet även i Lidköpings kommun, och som har mindre andel medlemmar än 75 procent folk­bok­förda i Lidköpings kommun, får ett bidrag som motsvarar andelen lidköpingsmed­lemmar.

Förening som söker bidrag ska ha antagit stadgar, ha medlemsregister och ha valt styrelse som ansvarar för verksamheten.

Föreningen ska vara öppen för alla och arbetssättet i föreningen ska vara demokratiskt.

Du ansöker om föreningsbidrag i vår e-tjänst i självserviceportalen.

Föreningen ska upprätta sin bidragsansökan så att det av denna framgår vilka slags bidrag som söks. Till ansökan fogas redogörelse eller styrkta handlingar som visar att man är be­rättig­ad till bidrag.

Den senast upprättade årsredovisningen, innefattande verksamhets- och revisionsberättelse, ekonomisk redogörelse över intäkter, kostnader, tillgångar och skulder samt årsmötes­proto­koll, bifogas ansökan. I handlingarna ska finnas undertecknad dokumentation av de aktivi­teter som förekommit under verksamhetsåret och för vilka bidrag söks.

Från och med verksamhetsåret 2019 ska alla föreningar som ansöker om föreningsbidrag lämna in sina gällande stadgar.

Bidrag för kommande år kan sökas först efter avslutat verksamhetsår. Sista ansökningsdag är 15 mars. Ansökningar inkomna efter 15 mars reducerar det ansökta föreningsbidraget med 20 procent.

Ansökningar som inte är kompletta efter 15 april behandlas inte och föreningen erhåller inget föreningsbidrag.

Ansökningar inkomna efter 15 april behandlas inte och föreningen erhåller inget bidrag.

Bidrag utbetalas endast över bank- eller postgiro. Bidragssökande förening måste ha registrerat bankkonto, postgiro- eller bankgirokonto.

Grundbidraget är avsett för föreningens administrativa kostnader. Föreningar som uppfyller kraven för bidrag får 5 562 kronor i grundbidrag.

Ändamålet är att stödja föreningar med egna lokaler. Med godkända lokalkostnader avses:

 • ränta på fast lån
 • brandförsäkring
 • tomthyra
 • el & energi
 • bränsle & sotning
 • vatten- och avloppsavgifter
 • sophämtningsavgift
 • skatt
 • reparations- och underhållskostnader upp till 3000 kronor.

Hur stort är bidraget?

60 procent av godkända lokalkostnader ersätts. Maximalt utbetalas 16 953 kronor i lokalkostnadsbidrag per förening.

Förening som för sin verksamhet både använder ägd och hyrd lokal kan söka såväl bidrag till egen som till hyrd lokal. Den sammanlagda bidrags­summan får inte överstiga 16 953 kronor.

Efter särskild prövning av vård- och omsorgsnämnden kan lokalkostnadsbidrag utges med högre belopp än 16 953 kronor. Hänsyn tas då till föreningens ekonomi.

Förening som på annat sätt erhåller bidrag från kommunen för lokalhyra, äger inte rätt att uppbära lokalkostnadsbidrag.

Ändamålet är att stödja föreningar som hyr lokal som nyttjas regelbundet i verksamheten. Lokalen måste vara belägen i Lidköpings kommun. Med godkända lokalkostnader avses förutom lokalhyra följande kostnader:

 • ränta på fast lån
 • brandförsäkring
 • tomthyra
 • el & energi
 • bränsle & sotning
 • vatten- och avloppsavgifter
 • sophämtningsavgift
 • skatt
 • reparations- och underhållskostnader upp till 3000 kronor.

Hur stort är bidraget?

60 procent av godkända lokalkostnader ersätts. Maximalt utbetalas 16 953 kronor i lokalkostnadsbidrag per förening.

Efter särskild prövning av fritid- och föreningsnämnden kan lokalkostnadsbidrag utges med högre belopp än 16 953 kronor. Hänsyn tas då till föreningens ekonomi.

Förening som på annat sätt erhåller bidrag från kommunen för lokalhyra, äger inte rätt att uppbära lokalkostnadsbidrag.

Ändamålet är att stödja och stimulera föreningar till att utbilda föreningsledare. Bidrag ges för maximalt tre deltagare per år.

Hur stort är bidraget?

Ledarutbildningsbidraget är 555 kronor per dag och deltagare. Utbildningskursen måste omfatta minst två sammanhängande dagar.

Ändamålet är att stödja och uppmuntra föreningens verksamhet. För bidraget krävs:

 • att aktiviteten är planerad av organisationens styrelse på organisationsmöte eller motsvarande
 • att minst fem föreningsmedlemmar deltar
 • att aktiviteten omfattar minst en timma
 • att aktiviteten inte anordnas i inkomstbringande syfte.

Undantag

Undantag från regeln om fem personers deltagande kan ske till exempel när medlems­gruppen är så liten att det inte finns fem föreningsmedlemmar med intresse för aktiviteten. Fritids- och föreningsnämnden avgör om undantag ska ske. När en aktivitet genomförs i någon av fritids- och föreningsnämndens verksamheter görs undantag för regeln om att det måste vara fem personer och om­fatta en timme. Här är det möjligt att genomföra aktiviteter där en person genomför en aktivitet tillsammans med en person inom vår verksamhet. Det kan exempelvis vara att man följer med en person som bor på äldreboende ut på promenad. Bidraget är då 107 kronor per aktivitet.

Hur stort är bidraget?

Bidraget är 107 kronor per sammankomst eller aktivitet. Bidraget gäller resor, utflykter, lägerverksam­het, sång- och gymnastikverksamhet, träning, motionsdans, sällskapsspel och liknande aktiviteter.

Bidraget ska vara ett komplement till de bidragsformer som är riktade till speciella ändamål såsom aktivitetsstödet eller lokalbidraget. Bidraget kan ges till sär­skilda aktiviteter, projekt eller verksamheter som bedrivs utöver eller ingår i det vanliga utbudet.

Bidraget kan också ges för uppstart av ny verksamhet och kan sökas av pensionärs- och handikapporganisation eller annan organisation med verksamhet som berör vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. Detta gäller särskilt för aktiviteter som främjar ett aktivt liv och god hälsa och särskilt väl stödjer Social Välfärds verksamhet, eller som visar sig medföra en extra hög kostnad för föreningen eller organisationen.

Villkor för ansökan

Ansökan ska innehålla ekonomisk kalkyl och beskrivning av aktiviteten, projektet eller verksamheten. Ansökan ska inlämnas till fritid- och föreningsnämnden senast två månader innan bidrag önskas.

Hur stort är bidraget?

Bidraget utgår med ett belopp som fastställs av fritid- och föreningsnämnden efter prövning. Bidraget kan fastställas antingen som engångsbelopp eller för bestämd period.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se